logo medicante

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego Alphamed Group Sp. z o.o. (“Regulamin”)

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ustanawiany jest dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą Alphamed Group Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942850,
  NIP: 5272983054, REGON: 52083911900000, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących
  Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr księgi 000000254715 (dalej
  jako: „Podmiot Leczniczy”).
 2. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:
  1. obowiązujących przepisów, a w szczególności:
   • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
   • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta,
  2. wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
  3. niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin określa: 
  1. firmę Podmiotu Leczniczego wykonującego działalność leczniczą, 
  2. cele i zadania, 
  3. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
  4. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego,
  5. sposób kierowania zakładem leczniczym,
  6. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  7. wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, 
  8. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne,
  9. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
 4. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich osób zatrudnionych Podmiocie Leczniczym, niezależnie od formy zatrudnienia, osób współpracujących z Podmiotem Leczniczym oraz wszystkich pacjentów.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://medicante.com/pl/regulamin/.

§ 2 Cele i zadania

 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych poprzez podejmowanie działań na rzecz zachowania, przywracania lub poprawy zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia w oparciu o terapię konopiami medycznymi.
 2. Do  zadań Podmiotu Leczniczego należy realizowanie świadczeń medycznych w postaci:
  1. badań i porad lekarskich,
  2. diagnozowania i leczenia schorzeń,
  3. przeprowadzania konsultacji specjalistycznych i wynikających z nich badań diagnostycznych,
  4. wydawania opinii i orzeczeń lekarskich.

§ 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Podmiot Leczniczy w ramach prowadzonej działalności udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  1. pozostałej opieki ambulatoryjnej (HC.1.3.9) oraz 
  2. leczenia w domu pacjenta (HC.1.3.5).
 3. W ramach działalności leczniczej będą udzielane świadczenia zdrowotne obejmujące dziedziny medycyny: 
  • choroby wewnętrzne,
  • geriatria,
  • medycyna rodzinna,
  • pediatria.

§ 4 Struktura organizacyjna zakładu leczniczego

 1. Podmiot Leczniczy posiada następujący zakład leczniczy: Medicante, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa (dalej jako: „Zakład Leczniczy”).

§ 5 Sposób kierowania zakładem leczniczym

 1. Działalnością Podmiotu Leczniczego kieruje Zarząd Alphamed Group sp. z o.o. (dalej jako: „Zarząd”).
 2. Zarząd reprezentuje Podmiot Leczniczy na zewnątrz oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania. 
 3. Zarząd wykonuje wszelkie prawa i obowiązki nałożone na Podmiot Leczniczy powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zarząd może powoływać Kierownika Zakładu Leczniczego oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 6 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 2. Miejscem udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.

§ 7 Organizacja procesu udzielania świadczeń

 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w Regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń oraz w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Podmiot Leczniczy są świadczeniami odpłatnymi. Nie przewiduje się udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 3. Cennik świadczonych usług jest dostępny na stronie internetowej: https://medicante.com/pl/cennik.
 4. Rejestracja pacjentów odbywa się:
  • telefonicznie 732 106 744
  • online poprzez system rejestracji na stronie internetowej: https://medicante.com/pl/strefa-pacjenta/umow-wizyte.
 5. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie ustalonym z pacjentem w dniach i godzinach otwarcia Zakładu Leczniczego.
 6. Godziny otwarcia Zakładu Leczniczego dostępne są na stronie internetowej: https://medicante.com/pl/.
 7. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi na zachowanie lub czynności personelu Podmiotu Leczniczego. Skargi przyjmuje recepcja w formie wiadomości email (na adres podany w dziale „Kontakt”). Na każdą złożoną skargę Podmiot Leczniczy udziela odpowiedzi w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania skargi.

§ 8 Współpraca z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 1. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot Leczniczy może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność́ leczniczą na podstawie odrębnej umowy o współpracy.
 2. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 9 Dokumentacja medyczna

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 2. Podmiot Leczniczy zapewnia ochronę i poufność danych osobowych zawartych w dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego bądź osoby upoważnionej przez pacjenta, a także innych podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie wniosku osoby uprawnionej:
  • do wglądu,
  • poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków,
  • na elektronicznym nośniku danych,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 5. Podmiot Leczniczy nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustaw o działalności leczniczej. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości osób zatrudnionych oraz współpracujących z Podmiotem Leczniczym.
 3. Podanie Regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na stronie internetowej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.07.2023 r.

Regulamin zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Alphamed Group Sp. z o.o. Michala Takáč.

crossmenuchevron-down