Regulamin

Na podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.), ustala się regulamin organizacyjny praktyki zawodowej o następującym brzmieniu:

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny praktyki zawodowej (dalej: „Regulamin”) jest dokumentem, który określa wewnętrzną organizację praktyki zawodowej, która działa pod firmą Alphamed Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 27, 00-867, Polska, NIP: 5272983054, Regon: 520839119, KRS: 0000942850 („Gabinet”), na podstawie wpisu do rejestru Nr Z-254715-20220916 pod numerem księgi rejestrowej 000000254715.

§2 Cele, zadania, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń

 1. Celem Gabinetu jest udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia w oparciu o terapię konopiami medycznymi.
 2. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie anestezjologia, reumatologia, neurologia, psychiatria.
 3. Do  zadań Gabinetu należy realizowanie świadczeń medycznych z zakresu:
  1. badań i porad lekarskich;
  2. diagnozowania i leczenia schorzeń;
  3. przeprowadzania konsultacji specjalistycznych i wynikających z nich badań diagnostycznych;
  4. wydawania opinii i orzeczeń lekarskich;
 4. Gabinet udziela świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 5. Miejscem udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.

§3 Organizacja procesu udzielania świadczeń

 1. Działalnością Gabinetu zarządza i kieruje Michał Takàč.
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie Gabinetu.
 3. Gabinet zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w Regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń oraz w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 4. Dni i godziny rutynowej pracy Gabinetu są udostępniane w siedzibie Gabinetu oraz za pośrednictwem strony internetowej: https://medicante.com/pl/
 5. Pacjenci, którzy chcą umówić się na wizytę w Gabinecie są rejestrowani i przyjmowani według kolejności zgłoszenia:
  1. telefonicznego pod numerem +48 732 106 744;
  2. poprzez system rejestracji online po zalogowaniu na stronie internetowej https://medicante.com/pl/strefa-pacjenta/umow-wizyte.
  3. Rejestracja pacjentów na wizyty wyznaczana jest na określoną datę i godzinę, w zależności od dostępności wolnych terminów.
 6. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi na zachowanie lub czynności personelu Gabinetu. 
 7. Skargi, o których mowa w ust. 7 przyjmuje recepcja w formie wiadomości email. Na każdą złożoną skargę Gabinet udziela odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania skargi.

§4 Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Gabinet są świadczeniami odpłatnymi. Nie przewiduje się udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. Cennik świadczonych usług jest dostępny na stronie internetowej https://medicante.com/pl/cennik.

§5 Dokumentacja medyczna

 1. Gabinet prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 2. Gabinet zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek osoby uprawnionej: poprzez sporządzenie jej wydruku, odpisów i wyciągów. 
 4. Ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej: 
1 strona wyciągu lub odpisu1 strona wydruku komputeroweWyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku (za całość)
0 PLN0 PLN0 PLN
 1. Opłat nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. 
 2. Wskazane opłaty nie obejmują kosztów ewentualnej przesyłki, ani innych kosztów związanych z żądanym przez osobę uprawnioną sposobem wydania kserokopii, odpisów i wyciągów.

§6 Umowa

 1. Jeśli zamówisz wybraną usługę na stronie https://medicante.com/pl/, stajesz się naszym klientem. Otrzymasz automatycznie e-mail, w treści którego znajdziesz zamówione usługi, ceny oraz dane dotyczące płatności. Twoje zamówienie zostanie zrealizowane przez Gabinet, a usługa zostanie zrealizowana wraz z oryginalną fakturą, która jest potwierdzeniem złożonego zamówienia.

§7 Warunki

 1. Warunki, gwarancje i praktyki na stronie https://medicante.com/pl/ są zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi sprzedaży usług.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są co najmniej: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies oraz czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Płatnika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
 3. Do korzystania z dodatku wymagane jest posiadanie poprawnie skonfigurowanej i zaktualizowanej przeglądarki internetowej Mozilla Firefox lub Google Chrome.
 4. Korzystanie z usług Serwisu wymaga rejestracji.
 5. W celu skorzystania z Usługi klient zobowiązany jest do podania następujących danych:
  1. imię i nazwisko
  2. numer telefonu
  3. adres e-mail
  4. adres zamieszkania
  5. numer PESEL
  6. danych medycznych

§8 Obowiązki klienta

 1. Klient zobowiązany jest podczas korzystania z Usługi do:
  1. przestrzegania Regulaminu,
  2. przestrzegania przepisów prawa,
  3. posługiwania się autentycznymi i prawdziwymi danymi.
 2. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu, jak również podczas korzystania z Usługi:
  1. podejmowanie jakichkolwiek prób ingerencji w systemy informatyczne, podmiotów pośredniczących w tym bramek i systemów płatności
  2. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

§9 Ceny

Wszystkie ceny podane na stronie https://medicante.com/pl/ zawierają podatek VAT.

§10 Zamówienie

 1. Po zamówieniu wybranej usługi na stronie https://medicante.com/pl/ otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i dalszymi informacjami na temat usługi. Otrzymana wiadomość to elektronicznie wygenerowana odpowiedź z systemu, który odnotował Twoje zamówienie. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia z powodów takich jak: problemy techniczne, błędne zamówienie, przypadkowe wciśnięcie opcji Zamów, itp.

§11 Płatność

 1. Nasza firma akceptuje płatności kartą płatniczą (VISA/MasterCard), za pomocą serwisu transakcyjnego oraz płatności za pobraniem. Wszystkie dane są szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) oznacza to, że osoby nieuprawnione nie otrzymają dostępu do Twoich danych. W przypadku wyboru płatności innej niż karta płatnicza, należy również podać numer konta bankowego (IBAN) oraz dane odbiorcy (imię i nazwisko, adres).

§12 Ograniczenia wiekowe

 1. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest ukończone 18 lat. Tylko osoby pełnoletnie mogą dokonywać zakupu w naszym sklepie.

§13 Anulowanie zamówienia

 1. Anulowanie zamówienia jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy usługa nie została zrealizowana. W tym celu należy się z nami skontaktować za pomocą środków opisanych w dziale Kontakt. W treści maila należy podać numer zamówienia, imię i nazwisko zamawiającego.

§14 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Okres 14 dni, w których możliwe jest odstąpienie od umowy, liczy się od dnia, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta, potwierdziła rezerwację usługi. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kupna, musisz poinformować nas o swojej decyzji za pomocą ważnego oświadczenia (np. list wysłany pocztą lub e-mailem).
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, otrzymasz zwrot wszystkich kosztów poniesionych w związku z realizacją zamówienia. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności następuje tą samą metodą, która wykorzystana była do zakupu usług, chyba że w efekcie indywidualnych ustaleń z Klientem postanowiono inaczej. Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania wyjaśnienia wszystkich kwestii związanych z anulowaniem umowy. Wzór odstąpienia od umowy można znaleźć na stronie: https://www.infor.pl/prawo/umowy/kupno-sprzedaz/293240,Oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy-WZOR-PISMA.html

§15 Reklamacje

 1. Sprzedawca jest obowiązany do świadczenia na rzecz Klienta Usług z najwyższą starannością, zgodnie z aktualną wiedza medyczną. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte świadczenie Usług z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.
 2. W przypadku, gdy Klient nie jest zadowolony z jakości świadczonych Usług, należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy na adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu podany w dziale Kontakt.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Klienta.
 4. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 5. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Klienta związanych z jakością świadczonych Usług, Klientowi (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej

§16 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy:
  1. ustawy o działalności z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
  2. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.
 2. Podanie Regulaminu do wiadomości klientów, pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na stronie internetowej https://medicante.com/pl/regulamin.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 01.09.2022.