logo medicante

Polityka prywatności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Alphamed Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 27, 00-867, Polska  przekazuję Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych (dalej: „Polityka prywatności”). 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Alphamed Group (dalej też: Administrator), Warszawa, al. Jana Pawła II 27, 00-867, Polska, tel. 732 106 744, e-mail: [email protected]. Kontakt z Inspektorem ochrony danych KIP (dalej: Inspektor) jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].

Zbieranie i przetwarzanie danych

Alphamed Group zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Alphamed Group może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym m.in.: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym m.in.: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane celem zapewnienia opieki zdrowotnej, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia.

Podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe.

Cele i podstawy przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Cel przetwarzania danych:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i realizacja umowy na świadczenie usług medycznych (art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO )
 2. Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 1 lit. h RODO)
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta (art. 9 ust. 1 lit. h RODO)
 4. Profilaktyka zdrowotna, postawienie diagnozy medycznej i wdrożenie leczenia (art. 9 ust. 2 lit. h RODO)
 5. Realizacja obowiązków prawnych podmiotu związanych m.in. z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej, prawem podatkowym oraz zasadami prowadzenia księgowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 6. Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (w przypadku świadczenia usług medycznych obowiązek archiwizowania dokumentacji medycznej wynosi 10 lat), do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom upoważnionym do przetwarzania danych, innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i organizacji międzynarodowych.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 3. prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 8. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected]. Podanie przyczyny realizacji uprawnień nie jest wymagane.

Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym będą podlegały profilowaniu w celach statystycznych i marketingowych..

Bezpieczeństwo danych osobowych

Alphamed Group stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by przetwarzane dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych osobowych w Alphamed Group  zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Informacje dodatkowe 

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01.09.2022 do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce, zawsze w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz aktów wykonawczych, wydanych na ich podstawie.

crossmenuchevron-down